මෙතෙක් ගමන

AMF සමාගම යනු ලියාපදිංචි කළ සහ නොකළ මෝටර් සයිකල් සඳහා කල්බදු සහ හයර් පර්චස් පහසුකම් සැපයීම සිය මූලික පරමාර්ථය කරගත්, මූල්‍ය විසඳුම් රාශියක් සපයන මූල්‍ය සේවා සම්පාදකයෙකි. අප ආයතනය 1988 අංක 78 දරණ මූල්‍ය සමාගම් පනත ප්‍රකාරව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ ලියාපදිංචි කරන ලද වසර 54ක අත්දැකීම් සහිත මූල්‍ය ආයතනයකි
 

අප පිළිබඳව

logo-footer-amf

Associated Motor Finance Co. PLC (හෙවත් AMF) යනු 1988 අංක 78 දරණ මූල්‍ය සමාගම් පනත අනකූලව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මුදල් මණ්ඩලය යටතේ ලියාපදිංචි කරන ලද රජයේ අනුමත මූල්‍යායතනයකි.