ස්ථාවර තැන්පතු

අපගේ ස්ථාවර තැන්පතු හිමියන් සමාගමේ ප්රමුඛ පාර්ශ්වකරුවන් ලෙස ඉමහත් ආඩම්බරයෙන් සළකන අපි, එබැවින්ම අපගේ ආයෝජකයන්ට ආකර්ෂණීය පොලී අනුපාතයන් මෙන්ම, ඔවුන්ගේ තැන්පතුවට මනා සුරක්ෂිතභාවයක් ලබාදීමට ද උපරිමයෙන් කැපවන්නෙමු.
*Click above to see the rates for senior citizen
*Click above to see the normal rates
*Click above to see the rates for corporate fixed deposits

“Our vision has been to maximize and sustain a rate of return well above the industry level on investments of the major Stakeholders of the company.”

We consider our fixed deposit holders as the Premier stakeholder of our company. Hence we always ensure that they receive the best return for their investments rather than the equity holders. Our rates of interests, offered for the public deposits are unmatchable with peers; nevertheless, the rates so offered are with in the stipulated guide lines set out by the Monetary Board of Central Bank of Sri Lanka.

We offer the best rates for the Senior Citizens and to be eligible for this he or she has to be over 60 years of age.

Services on fixed deposits

Prompt refunds upon maturity of deposits. Prompt loan facilities against fixed deposits. Payment of interest by cash or as a direct credit to your account. Fixed Deposit Application (1082 downloads) Know Your Customer (952 downloads)

අප පිළිබඳව

logo-footer-amf

Associated Motor Finance Co. PLC (හෙවත් AMF) යනු 1988 අංක 78 දරණ මූල්‍ය සමාගම් පනත අනකූලව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මුදල් මණ්ඩලය යටතේ ලියාපදිංචි කරන ලද රජයේ අනුමත මූල්‍යායතනයකි.