කල්බදු පහසුකම් / හයර් පර්චස්

අවම ලියකියවිලි සමගින් අප වෙත පිය නගන ඔබට ලියාපදිංචි කළ සහ නොකළ වාහන සඳහා කල්බදු පහසුකම් සහ කුලී සින්නක්කර පහසුකම් අප නොපමාව පිරිනමන්නේ, ඔබගේ වාහන සිහිනය තවදුරටත් සිහිනයක් පමණක් නොවිය යුතු නිසාමය.

කල්බදු පහසුකම් / හයර් පර්චස්

අවම ලියකියවිලි සමගින් අප වෙත පිය නගන ඔබට ලියාපදිංචි කළ සහ නොකළ වාහන සඳහා කල්බදු පහසුකම් සහ කුලී සින්නක්කර පහසුකම් අප නොපමාව පිරිනමන්නේ, ඔබගේ වාහන සිහිනය තවදුරටත් සිහිනයක් පමණක් නොවිය යුතු නිසාමය.

අප පිළිබඳව

logo-footer-amf

Associated Motor Finance Co. PLC (හෙවත් AMF) යනු 1988 අංක 78 දරණ මූල්‍ය සමාගම් පනත අනකූලව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මුදල් මණ්ඩලය යටතේ ලියාපදිංචි කරන ලද රජයේ අනුමත මූල්‍යායතනයකි.