පොලී අනුපාත – සාමාන්‍ය

ස්ථාවර තැන්පතු පොලී අනුපාත –

W.E.F. 19-10-2019 පොදු / ෆෝචූන් / ආයතනික ස්ථාවර තැන්පතු


කාලයමාසිකපරිණතභාවය
මාසපොලී අනුපාතයA.E.Rපොලී අනුපාතයA.E.R
1 month8.88%9.25%
3 month9.00%9.38%9.38%9.72%
6 month9.46%9.88%9.88%10.12%
12 month11.05%11.63%11.63%11.63%
15 month11.05%11.63%11.63%11.47%
24 month11.73%12.38%12.38%11.70%
36 month12.18%12.88%12.88%11.51%
48 month12.18%12.88%12.88%10.95%
60 month12.62%13.38%13.38% 10.79%

අප පිළිබඳව

logo-footer-amf

Associated Motor Finance Co. PLC (හෙවත් AMF) යනු 1988 අංක 78 දරණ මූල්‍ය සමාගම් පනත අනකූලව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මුදල් මණ්ඩලය යටතේ ලියාපදිංචි කරන ලද රජයේ අනුමත මූල්‍යායතනයකි.