ප්‍රධාන කාර්ය සාධන දර්ශක

මූල්‍ය ප්‍රකාශන

වාර්ෂික මූල්‍ය ප්‍රකාශන

මාස හයකින් අවසන් වූ මූල්‍ය ප්‍රකාශන


ණය ශ්‍රේණිගත කිරීමේ වාර්තා

වාර්ෂික වාර්තා

2010 සහ 2011 වාර්තා

අප පිළිබඳව

logo-footer-amf

Associated Motor Finance Co. PLC (හෙවත් AMF) යනු 1988 අංක 78 දරණ මූල්‍ය සමාගම් පනත අනකූලව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මුදල් මණ්ඩලය යටතේ ලියාපදිංචි කරන ලද රජයේ අනුමත මූල්‍යායතනයකි.