අපව අමතන්න

ඔබට වැඩිදුරටත් විස්තර අවශ්‍ය නම් පහත පෝරමය සම්පූර්ණ කරන්න. ඉතා ඉක්මනින් අපි ඔබව අමතන්නෙමු. කරුණාකර පෝරමයේ සියළුම අංශ සම්පූර්ණ කරන්න.

Your Name (required)

Your Email (required)

Your Message

ඇසෝසියේටෙඩ් මෝටර් ෆිනෑන්ස් කම්පැණි පීඑල්සී

අංක 89, හයිඩ් පාක් කෝනර්, කොළඹ 02 දුරකථන: 0112687158 – 0112682493 – 0112687265 ෆැක්ස්: 0112688760 විද්‍යුත් තැපෑල: info@amf.lk ශාඛාව – මැල්සිරිපුර දුරකථන / ෆැක්ස්: 0372250290 විද්‍යුත් තැපෑල: amfkurunegala@gmail.com
සේවයප්‍රදේශයනිලධාරී නමඇමතුම් අංකය
ස්ථාවර තැන්පතුමොන්රෝ සිල්වා0777647166
සසංක අගලවත්ත0773427157
ධනුෂ්ක විජේසිංහ0773631549
ඉෂාරා චාමිනි0773617481
ලීසිං හා කල්බදු මිලට ගැනීමකොළඹජයන්ත773421760
ගම්මන්පිල777125852
දුලාන්768617557
උදයංග777588848
ගම්පහසම්පත්773427246
ගයාන්772772257
කළුතරනිල්ෂාන්774787095
පුබුදු772516015
කුරුණෑගල / පුත්තලමහිමාල්773427096
සුපුන්779352111
අනුරාධපුර / පොළොන්නරුවතරිඳු773147609
කසුන්773649315
රත්නපුරදමිත්773424530
ගාල්ලහර්ෂ768217475
බදුල්ලනිපුණ768612046
අයකරයික්ෂණික ඇමතුම්0717807788
ෆැක්ස් ලයින්0711003655
වාහන විකුණුම් (ආනයන)ශමින්ද්‍ර0777517684

අප පිළිබඳව

logo-footer-amf

Associated Motor Finance Co. PLC (හෙවත් AMF) යනු 1988 අංක 78 දරණ මූල්‍ය සමාගම් පනත අනකූලව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මුදල් මණ්ඩලය යටතේ ලියාපදිංචි කරන ලද රජයේ අනුමත මූල්‍යායතනයකි.