වාහන අලෙවිය

ලොව ප්රමුඛ පෙළ් රථවාහන මනා අධීක්ෂණයක් යටතේ මෙරටට ආනයනය කරන අපි, එයට කාර්මික වගකීමක්ද පිරිනැමීමට කටයුතු කරන්නෙමු.

Automobile Sales at AMF

Our quality graded vehicles which are directly imported from the manufacturer are carefully inspected and they all come with guaranteed mechanical Warranty which is available at time of purchase. Call our Sales Manager today to discuss our competitive options. We directly import the following vehicles and number of used vehicles.
Heavy vehicles such as Renault, DAF and Volvo Land rover, Defender. Light commercial vehicles

අප පිළිබඳව

logo-footer-amf

Associated Motor Finance Co. PLC (හෙවත් AMF) යනු 1988 අංක 78 දරණ මූල්‍ය සමාගම් පනත අනකූලව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මුදල් මණ්ඩලය යටතේ ලියාපදිංචි කරන ලද රජයේ අනුමත මූල්‍යායතනයකි.