வேலை வாய்ப்பு

யுAMF நிறுவனமானது பல்வேறு நிதித் தீர்வுகளைப் பெற்றுக்கொடுக்ககூடிய ஒரு நிதி நிறுவனமாகும். பதிவு செய்யப்பட்ட மற்றும் பதிவு செய்யப்படாத மோட்டார் சைக்கிள்களுக்கு குத்தகை மற்றும் வாடகைக் கொள்வனவு வசதிகளைப் பெற்றுக்கொடுப்பதில் முக்கியமாகச் செயற்பட்டுவரும் ஒரு நிறுவனமாகும். 54 வருடங்களாக சேவை வழங்கி வரும் இந்த நிதி நிறுவனம் 1988 ஆம் ஆண்டின் 78 ஆம் இலக்க நிதி நிறுவனங்கள் சட்டத்தின் கீழ் இலங்கை மத்திய வங்கியின் நாணயச் சபையில் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ள ஒரு நிதி நிறுவனமாகும்.

எங்களை பற்றி

logo-footer-amf

அசோஸியேட் மோட்டோர் பினான்ஸ் கம்பனி பிஎல்சி நிறுவனமானதுää 1988 ஆம் ஆண்டின் 78 ஆம் இலக்க நிதி நிறுவனங்கள் சட்டத்தின் கீழ் இலங்கை மத்திய வங்கியின் நாணயச் சபையில் பதிவு செய்யப்பட்ட அரச அங்கீகாரம் பெற்ற ஒரு நிறுவனமாகும்.