விசை நிதி தகவல் மற்றும் குறிகாட்டிகள்

நிதி அறிக்கைகள்

ஆண்டு நிதி அறிக்கைகள்

ஆறு மாதங்களில் நிதி அறிக்கைகள் நிறைவடைந்தன


கடன் மதிப்பீட்டு அறிக்கைகள்

ஆண்டு அறிக்கைகள்

2010 மற்றும் 2011 அறிக்கை

எங்களை பற்றி

logo-footer-amf

அசோஸியேட் மோட்டோர் பினான்ஸ் கம்பனி பிஎல்சி நிறுவனமானதுää 1988 ஆம் ஆண்டின் 78 ஆம் இலக்க நிதி நிறுவனங்கள் சட்டத்தின் கீழ் இலங்கை மத்திய வங்கியின் நாணயச் சபையில் பதிவு செய்யப்பட்ட அரச அங்கீகாரம் பெற்ற ஒரு நிறுவனமாகும்.